Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Offentligt menighedsrådsmøde

Dato
Torsdag d. 9. december 2021, Kl. 18:00 til kl. 20:00
Sted
Helleruplund Kirke, Sehestedsvej 1, 2900 Hellerup

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde Torsdag 9. december 2021 kl. 18.00 i Sognegården

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra møde 24. november 2021(er godkendt på mail). Drøftelse af ny form med kort intro til de enkelte dagsordenpunkter, at dagsorden udsendes til orientering for alle medarbejdere, at medarbejdere har mulighed for at komme med input forud for mødet.

2. Akutte sager Kan af gode grunde ikke introduceres – erstatter tidligere ”meddelelser fra udvalg/kontaktpersoner”)

3. Intern kommunikation Skal vi fortsætte med intern ugentlig info fra formanden til MR og alle ansatte, fastsætte f.eks. kvartårlige kontaktmøder Råd/Personale, kan de tidskrævende meddelelser fra udvalg og kontakter overgå til at være skriftlige og alene tages op på mødet, hvis nogen ønsker at uddybe noget eller få det debatteret.

4. Provstiudvalget De sidste provstiudvalgsmøder vendes ud fra referat suppleret med input fra WP, der sidder i Udvalget. Aktuelle emner er bl.a. ”samarbejde i tilfælde af sygdom/fravær på kirkekontorer”, ”anvendelse af gavekort”. Vi har givet tilsagn om at deltage i ”Kunst i kirker” 2022 – betinget af, at det vil være på samme vilkår som tidligere år.

5. Præsternes punkt Tue tager aktuelle emner op, herunder konfirmandundervisning og evt. konsekvenser af corona-restriktioner, den afviklede Konfirmand-heldagsundervisning, konfirmandlærernes rolle under Betinas sygdom/barsel.

6. Fastlæggelse af udvalg og kontakter til/repræsentanter hos samarbejdspartnere Vi har besluttet udover de lovbefalede Kirkeudvalg og Valgbestyrelse at fastholde Forretningsudvalg og Personaleudvalg. Vi skal tage stilling til PR-udvalg, Redaktionsudvalg, Aktivitets- og musikudvalg, Arrangementsudvalg, Præsteboligudvalg, Gudstjenesteudvalg og om vi fortsat skal have fast udpegede repræsentanter til Pigespejderne, Det Danske Drengekor, Menighedsplejen/Sognehjælp, Skoletjenesten, Kunstforeningen, Sognetræf.

7. Barselsvikariat for Betina Vejegård Stillingen skal opslås 21. december med frist for ansøgning 10. januar 2022. Vi skal afgøre om vi ønsker at få en embedsbeskrivelse med i opslaget (materiale fra hvor vi sidst ansatte barselsvikar lægges frem på mødet).

8. Corona-restriktioner Der må forventes diverse bekendtgørelser, som vi skal handle ud fra. Vi ønsker en så smidig og enkel form, men skal naturligvis overholde love og bekendtgørelsers intentioner. Især Juleaften er central for os.

9. Trivselsanalyse Vi skal beslutte os endeligt for afslutning på Trivselsanalysen, herunder om vi skal tage imod tilbud om facilitator til et afsluttende møde med deltagelse af både Rådet og personale og fastlægge dato for mødet.

10. Jule/nytårsarrangementer Vi skal beslutte hvilke arrangementer vi vil afholde, kredsen for dem også under respekt for evt. corona-restriktioner samt tovholdere for de enkelte.

11. Provstesyn Provsten har besluttet at gennemføres syn på kirke, sognegård og begge præsteboliger onsdag 26. januar 2022 startende kl. 09.00. Det skal besluttes hvem, der deltager hvor fra vores side sluttende med den ”lette” frokost.

12. Frivillig-korps Der er p.t. ingen leder af frivillige-korpset. Vi må vende om der er nogen, vi kan kontakte for at høre om de vil hjælpe os og de, der kommer til arrangementerne.

13. Mødekalender Der skal fastlægges en mødekalender – der sigtes mod 8 møder som traditionelt har været kutyme afstemt efter hvornår vi skal behandle årsregnskab, budgetter, foretage konstituering. Vi skal også fastlægge Menighedsmøde, lovpligtigt personalemøde, Kirkesyn, ”Ældre”skovtur, Fest for personale og ansatte m.v., Internt seminar og evt. andre nøgledatoer. Jeg fremlægger forslag – med afsæt i tidligere år.

14. Eventuelt